Project Description

경기도 고양시 덕은택지개발지구 내 공동주택 실시설계

위         치     경기도 고양시 덕은 도시개발구역 A2블럭          규         모    지하3층 지상22층 12개동 894세대
대지면적     46,463.00㎡                                                                   연  면  적    139,652.03㎡